Paragraf Narasi Ekspositoris

Paragraf Narasi Ekspositoris

 

Contoh Paragraf Narasi Ekspositoris.

Paragraf Narasi Espositoris disebut juga Narasi Teknis adalah karangan yang mencoba menyajikan sebuah peristiwa kepada pembaca apa adanya.

 

Aku berjalan menuju halaman rumah-rumah yang sunyi. Aku terus berjalan d kota kecil yang sunyi, hingga kutemukan patung sepeda-sepedaan di tengah taman. Ada seorang gadis berbaju hijau mengintipku dari balik rerimbun daun. Aku mengejarnya. Lantas, ia berhenti di salah satu sudut taman. Kami berpandang-pandangan sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. Bolak-balik aku mencoba untuk mencarinya. Sebelum aku benar-benar menemukannya, dering jam weker cukup mengejutkanku. Cahaya matahari sudah menerobos masuk jendela kamarku.

 

Keterangan:

rumah-rumah, benar-benar  kata ulang utuh/penih

sepeda-sepedaan kata ulang berimbuhan

rerimbun kata ulang dwi purwo/parsial

berpandang-pandangan kata ulang sebagian

bolak-balik kata ulang berubah bunyi

 

Data dukung:

DESKRIPSI DAN NARASI

 

A. Deskripsi

            Deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud.

            Deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1.      Deskripsi sastra, yaitu deskripsi yang menimbulkan imajinasi, kesan, dan pengaruh kepada para pembaca.

Contoh:

Ing desa Sungapan ana salah sawijinging wong , sugih mblegedhu, arane Pak Arja. Minangka anak tilas  Lurah jaman Walanda. Mesthi wae bandha tinggalane wong tuwane akeh. Sawahe jembar ngilak-ilak, nyandhak telung hektar. During pekarangane, dalah raja kaya wujud kebo, sapi, wedhus. Mas-masan, inten barleyan, yen diwadhahi nganti saberuk.

(Djaka Lodhang No. 16, edisi Sabtu Paing, 17 September 2005, taun XXXV, hal.44)

 

       KOREKSI DENING DYAH NOVIYANITA : untuk deskripsi sastra sudah benar.

 

2.      Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis, yaitu deskripsi yang tidak menimbulkan imajinasi, kesan, dan pengaruh kepada pembaca.

      Contoh:

Tales uga bias urip kanthi becik ing pekarangan, sawah utawi tegal, seka papan cendhek papan rata nganti papan kang dhuwure 1400 meter saka gisiking samodra. Senajan kalebu tenduran sing uripan gampang urip, nanging tales uga butuh lahan lemah sing subur lan mawur. Tanduran tales mbutuhake banyu sing cukup utawa butuh teles, mula iku tales bias urip becik ana papan kang umes. Sinaring surya uga diperlokake supaya bias mbangun umbi sagedhe-gedhene. Bibit sing dditandur migunakake anakan sing isih enom sing dhuwure udakara 30-40 cm

 (Djaka Lodang No 27, edisi Sabtu Pon, 2 Desember 2007, taun XXXVI, hal. 26).

 

KOREKSI DENING DYAH NOVIYANITA : untuk deskripsi ekspositoris sudah benar.

B. Narasi

 

            Narasi adalah karangan yang berkenaan dengannrangkaian pristiwa. Tujuannya adalah mengatakan kepada pembaca apa-apa yang terjadi. Macam-macam narasi ada empat, yaitu:

1. Otobiografi dan Biografi

            Pola yang diikuti dalam narasi ini adalah penderetan dari perjalanan hidup yang bersangkutan atau pengurutan dari peristiwa-peristiwa yang dialaminya.

Contoh:

Kaya Aminah, anake mbarep mung trima dadi buruh njahit ing sawijining perusahaan konveksi, amarga dheweke mung mogul kelas loro SMA. Karmin kang nomer loro ya padha wae saiki dadi buruh bangunan ing Jakarta. Terus Faizah, anake nomer telu ya mbakyu ragil milih dadi tenaga kerja wanita (TKW) ing Malaysia. Lan pranyata dadi TKW iku bias nulung ekonomi keuargane. Paling ora saka asileanggone dadi TKW, Faizah bias nukokake televise, setrika listrik, melu urun mbangun omah lan pasang listrik.

(Djaka Lodang No 27, edisi Sabtu Pon, 2 Desember 2007, taun XXXVI, hal. 40).

 

KOREKSI DENING DYAH NOVIYANITA : untuk narasi otobiografi menurut saya masih salah karena tidak menceritakan tetang pengalaman hidup satu orang tetapi beberapa orang yaitu Aminah, Faizah.

 

2. Anekdot dan Insiden

            Anekdot adalah sebuah narasi pendek dengan tujuan mengemukakan karakteristik seseorang atau suatu tempat yang menarik. Insiden merupakan suatu cerita yang utuh, tetapi perhatiannya ditujukan kepada aksi yang tidak biasa, nyata, atau ditujukan pada penyorotan aksi itu sendiri.

Contoh:

            Aku mesem lan ing batin ngguyu kemekelan. Aku ngerti yen keponakanku iku mau karem banget mangan sale pisang. Kanthi alon-alon takkandhani.

“Huss, iku ora dodol sale pisang, nanging “sale” iku tembung basa Inggris, kang tegese adol sarana obral. Dadi sing didol ya pakean sing munthuk-munthuk iku, dudu sale pisang.

Keponakanku mung meneng wae, nanging manthuk-manthuk, sajake wis mangerti marang kang dikarepake tulisan mau.

(Djaka Lodang No 27, edisi Sabtu Pon, 2 Desember 2007, taun XXXVI, hal. 36).

 

KOREKSI DENING DYAH NOVI : SALAH KARENA KARAKTERISTIK ATAUPUN TEMPAT YANG MENARIK TIDAK DICERITAKAN.

 

 

 

3. Sketsa

            Bertujuan menyajikan secara efektif dan cepat yang menonjol dari sesuatu hal, tetapi bukan suatu deskripsi yang penuh.

Contoh:

      Salah sawijining pengobatan non-medis kang klebu aneh, aeng, lan ora mlebu nalar katindakake dening Pak Warto Rusu, priya kelairan taun 1942, warga dhusun Suru, Kelurahan Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Gunungkidul, Yogyakarta. Wiwit taun 1966 tekan dina iki Pak Warto nggeluti kegiatan mingaka pengobat “ora mlebu nalar” mau. Amarga anggone ngobati si pasien ora perlu digawa menyang papan prakteke Pak Warto. Cukup ana ngomahe dhewe-dhewe. Sing dilayani dening Pak Warto mung mligi pasien kang nandang lara perangan tulang/balung, upamane keseleo, tulang retak utawa patah, lan sapanunggalane.

(Djaka Lodang no 27, edisi Sabtu Pon, 2 Desember 2007, taun XXXVI, hal. 8).

Koreksi dening Dyah Novi : sudah benar hanya saja tentang asal usul terlalu mendetail.

 

4. Profil

            Yaitu kombinasi dari narasi, deskripsi, dan eksposisi dalam proporsi yang berbeda-beda.

Contoh:

      Pasanggrahan kasebut dumunung ana ing palemahan kang jembare kurang luwih 7 hektar, mapan ing Boyolali sisih kulon. Utawa saka kutha Boyolali mengulon liwat jalur SSB (Selo-Selo-Borobudor), kurang lewih 7 kilometer. Tekan tugu Paras banjur ngidul sethithik. Wewangunan kuna wujud pesanggrahan iku biyen nate ‘dibumi-hanguskan’ utawa diobong dening Kumpeni Walanda, nalika perang Kemerdikaan II, taun 1948. wondene wujude kadidene huruf ’U’ kang kapantha dadi pirang-pirang ruwangan, ing antarane: ruwangan kagem Susuhunan  Paku Buwana X minangka bangunan utama, ruwang sare, ruwang dhahar, ruwang kesenian, taman , kolam, lan sapanunggalane.

(Sempulur No.18, edisi Desember/V/2006, hal. 36)

 

Koreksi dening : sudah benar.

 

Contoh lain (Membuat sendiri)

DESKRIPSI

a.       Deskripsi Sastra

Museum Sonobudoyo utawa arane kang baku Museum Negeri Sonobudoyo, iki mapan ing sisih lor Alun-Alun Kraton Yogyakarta, utawa ing jalan trikora No.6 Yogyakarta. Kabangun nalika taun 1935, kanthi cakrik arsitektur Jawa, mawa gapura kang wujude ngemperi gapura Masjid Kudus. Gapura iki pinangka panyambung bangunan pendhapa lan dalem joglo ageng kang kabeh mujudake gegambaran arsitektur bangunan kang endah. Mila menawi panjenengan dhateng Yogyakarta, ampun kesupen pinarak wonten ing Museum Sosobudoyo kanggo mirsani apa wae ta kang kasimpen ana ing Museum Sosobudoyo?

Koreksi dening dyah novi : salah karena bukan deskripsi sastra tetapi deskripsi ekspositoris.

 

b.      Deskripsi Ekspositoris atau Deskripsi Teknis

Ambarketawang  iku salah sawijining desa, saka limang desa ing wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saka punjere kutha Yogya, kurang lewih 5 kilometer arah ngulon, jalur kang tumuju menyang Wates. Ing desa iki ana tlatah padhusunan kang arane tlaga, iya ing papan iki ana pusat peninggalan sejarah kang dadi Pesanggrahan utawa kraton sawentara Kasultanan Ngayogyakarta, sadurunge 7 Oktober 1756. antarane desa Tlaga lan desa Ambarketawang ora bisa dipisahake, awit kekarone ngandhut riwayat sejarah lan crita legendha.

Koreksi dening dyah novi : benar.

 

NARASI

a.       Otobiografi dan Biografi

Sisihane Mas Marjuki, Martini, saiki lagi ana ing satengahing urip lan patine, amarga dheweke lagi nglairake si jabang bayi, bakal anak kinasihe. Ora let suwe Mas Marjuki keprung swara tangise si jabang bayi kang lagi wae lair. Sawise kuwi Martini isih kudu nahan awak sing isih lemes merga bubar nglairake. Mula dheweke kudu ngaso dhisik. Sadurunge dheweke nglakoni pakaryan liyane.

Koreksi dening dyah novi : salah karena tidak menceritakan satu orang saja tetapi banyak.

 

b.      Anekdot dan Insiden

Sawijining dina bulikku ngejak putrane blanja bahan-bahan roti neng cedhak stasiun Tugu. Sawise blanja terus arep neng pasar Beringharjo, mulane golek “jalan pintas” sing cedhak, bablas ngetan jedhul dalan Malioboro, ee… ndilalah ketemu patroli pulisi, mak jegagig putrane bulikku kaget diendheg Pak Polisi amerga ana tandha larangan kok nekat bablas wae. STNKne dijaluk terus didhawuhi neng kantor pulisi.

Koreksi : benar.

 

c.       Sketsa

Akeh masyarakat kang golek pangan saka kasil mburu kewan alas. Warga kang mburu kewan alas iku biasane mangkat ba’da dhuhur. Kadang-kadang mangkat mung ijen lan ngawa bekal kanggo neng alas. Rega kewan alas werna-werna, ana sing 20.000, 60.000, malah kadang nek oleh babi utawa celeng isa payu 400.000 nganti 500.000 ewu. 

Koreksi : benar.

d.      Profil

Ana ing kalodhangan iki Pak Sumitro minangka Pangarsaning Dhusun Tegal Rejo iki arep mbabar pidhatone kang magepokan karo program nandur wit-witan kang bisa kanggo nyegah anane banjir lan tanah longsor. Dene wit-witan kang arep ditandur yaiku wit Jati, wit Mahoni, lan isih ana wii-witan liyane kang awujud wit gedhe. Dene sabanjure arep dianakake program ngrawat papan kang dinggo nandur sarta ngrawat wit-witang kang ditandur mau.

Koreksi : benar.

 

 

Dikutip dan disadur dari:

www.uny.ac.id/refleksi_grup/sharefile/

www.primagama.co.id

Iklan

118 Komentar »

 1. chacha Said:

  apa sie paragaraf deskripsi spasial dan deskripdi objektif?

  • fannya Said:

   jka deskrpsi spasial itu menggambarkan ttg suatu tempat.. jka deskripsi objektif, menggambarkan tentang suatu benda , seseorang.. dll 🙂

 2. andhika Said:

  numpang yaaaa .. kita butuh banyak koleksi paragraf .. ya ..untuk belajarrrrrrrr……….

  thankzz..

 3. eeQ_@yahoo Said:

  eeq

 4. Naia_Chan Said:

  kalau bisa contoh paragraf-nya tidak usah menggunakan bahasa Jawa karena tidak semua orang mengerti bahasa tersebut. kalau memang adakesalahan pada pengertian dan penulisan contoh paragraf sebaiknya langsung diperbaiki jangan hanya dikomentari saja.

  • nadya Said:

   benar banget tu g usah pakai bahasa jawa gak ngerti

   • Indah_jessica Said:

    yupsss btul..

    aq jga ngak ngerti b.jawa,slx aq bkn asal jawa.

   • coker Said:

    jancokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 5. sarie Said:

  Thx,,yuph aQ jd tahu banyak neCh ttg paragraf…

  sarannya: tolong contoh-contoh yang diberikan dalam bahasa Indonesia ya…

 6. blueismyid Said:

  contohnya bahasa ina dounkz……
  thx!!!

 7. BUJONK Said:

  BaggUuuuuUsSSSSSsssssss. Aq jadi banxk tau. tolong di tambah jenis- jenis narasinya tentang penjelasanya beserta contohnx. please

 8. danang Said:

  contoh paragraf narasi yang berbahasa indonesia apa tidak ada???
  BUAT YANG PUNYA FS ADD Q (danang_arashi@yahoo.co.id)!!!

 9. Tyas berkata Said:

  Bagaimana seh sebuah deskripsi yang baik n’ ada ga’ se tahap-tahap pembuatan karangan deskripsi yang baik an bnar itu?

 10. echy Said:

  waduh jangan bahasa jawa melulu dong….Trims

 11. Cemut Said:

  Aq lg dpt tgs bkin pargr narasi nih?! Truz jg d srh bkin krgka karangan narasix, sm ja kan kerangka pargr narasi dg pargr yg laen?

 12. LUBIS GRAFURA Said:

  Teman2,trmaksh sudah posting dsini.Kalau ada pertanyaan,silakan ditulis pd menu konsultasi atau kirim ke lub_hi@yahoo.com.Mari,cerdaskn bangsa sekecil&sdekt yg bs kita perbuat.

 13. ucuppppppp Said:

  assalamu’alaikum wr.wb
  jangan pake b.jawa dunk…..!!!!!!!!!! oy,tolong beri contoh paragraf ekspositoris yang lainnya yha……………??????????????????? trims.. wassalamu’alaikum wr.wb

 14. olaaaaaaaaaa
  alooooooooo
  alohaaaaaaaa
  haloaaaaaaaa
  thanx yha dah bkinin kaya beginian. . . . . . . . .ho ho ho ho
  important bgt nech bwat qt b’2. . . . . . . . . . . . .
  smoga amal baik anda di terima Tuhan Yang Maha Esa

  AMIEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNN………………………….

 15. lutchu Said:

  contuh paragraf narasinya tolong jangan pake bahasa jawa…n kalau bisa contoh paragraf narasinya minimal 2 paragraf

 16. anty Said:

  duh………jaNgaN pakE bOso Jowo aPh mAs?? aQ KhaN bKn wOng jowo aQ oRa Ngerti……………

 17. agus Said:

  Bahasanya jangan Bahasa Jawa donkz, kmdian diberi penjelasan mana yg kalimat utama&klmt pnjls, trus ciri2nya jga donkz!!!

 18. fadlimustafa Said:

  mas minta tolong donk kirimin contoh narasi ekspositoris.
  kalau bisa secepatnya ya!!!!

 19. fhaa Said:

  mas,,aku juga mau dong contoh narasi ekspositoris-nya!
  ada tugas nih!!ya?ya?ya?
  klo bisa lbh cpet lbih baek,,,ok??tingkyu^^

 20. tweety Said:

  mas.., klo bisa contoh2 nya di buat dalam bahasa indonesia donk…. soalnya da tugas neh….. tentang contoh2 narasi. okeyyyyy….
  klo bisa cepet ya… tanks!!!!

 21. KW Said:

  edeuuuuhhhhhh yg lg foling in love ?>?? wkwkwkwkwk … FT2 nya lucu euyyyyy ??? wkwkwkwk …. kunjungin blog X-2 yawh ??? http://www.kelasx-2.blogspot.com

 22. weny Said:

  ,,’piye,,tho mbak-mbak,,,
  ,,’seng tak golei kok gak ono,,’

 23. t ghaisa aufa Said:

  makasih ya!
  narasinya membantu banget..
  tugas bhs indonesia…
  karangan yang keren!!!

 24. fheNtinalia sterhork Said:

  ehmm…meNarik,taPi kuraNG banYak…
  tamBahin lagI atuwH….
  toNg hilap!
  doNt foRget!
  nTong keLalen!

 25. beentitan_maTHannia Said:

  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…………………………………………………………………………………………………………………..apa ya????
  pkoknya mah “mmmmmm” aja dah…

  maf nee yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee……….
  numpang namPang duanK…

 26. little90ddess Said:

  uhmmmm bisa kasih contoh deskripsi tp pake b.ind g????

 27. nurul Said:

  tolong dong..
  contoh-contohnya terjemahin pake b.indonesia zaaaaa. . .
  spaya lbih d mngerti!!!!!

 28. fazrin Said:

  keren sih tapi klo bisa contoh paragrafnyajuga pake terjemahan bahasa indonesia biar gak cuma orang daerah itu aja yang ngerti
  danke schon!!

 29. Ria Said:

  thanks..
  lagi butuh banged..
  ahhahhahha
  thanks sangadhhhhh….

  huhuhuhuhu,

  GBU

 30. bulan Said:

  BERIKAN AQ CONTOH NARASI EKSPOSITORIS DOOONX…………………..
  DAPAT TUGAS NEEEECH

 31. LILLa Said:

  Ass,,,,,
  alo…
  bisa minta tolong kasi deskripsi ekspositoris
  sekarang bisa g???

 32. jingga Said:

  assalamualaikum.wr.wb
  bantu Q dong untuk buat narasi ekspositoris & disertai dengan kerangaka karangan karena Q masih bingung dengan narasi ekspositoris

 33. bintang Said:

  mana paragraf taman bunganya

 34. bahrul Said:

  HEHEHE

 35. farah Said:

  keren ggt sih…!
  ajarin bikin narasi donk…!

 36. intan Said:

  ko nAraSi’a gak Ad yg Pke bhs inggris seeeeeeeeeeehhhhhhhhhh,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  …………………………………………………………..

 37. endhy Said:

  kalimat dlm contoh bs d panjangin ngga coalx aku mau krja tugas narasi tnpa bahasa jawa.ok kakak…………………………………….ok the

 38. ZIyah Said:

  panjangin dnkkk contoh2nx,,,,,,,,,,,,cey

 39. Raindy Said:

  Tolong dong pakai bahasa yang selayaknya Okai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 40. hani Said:

  TOLONG BUATKAN SEBUAH NARASI BERBENTUK CERITA.

 41. Zikri Indra Said:

  OI mas kasih contoh sola melengkapi paragraf narasi dunks gy butuh nh.

 42. vira Said:

  . age btuh narasi bhs inggris neh.

 43. Miftach Said:

  Gmn ya triknya buat narasi film dokumenter yang bagus? bisa tdk beri contohnya. trims.

 44. arie Said:

  mas, minta dong cerpen naratif yang bahasa indonesia n translete bahasa inggrisnya…
  please,untuk perbaikan nilai neh..
  ntar gw gak lulus lagi sekolahna

 45. mira Said:

  klo bisa contohnya bahasa indonesia dong soalnya kaga ngarti bahasa jawa kan biar tahu gwnya selain tau artinya pasti contohnyakan

 46. yenny Said:

  ni krangan gw gak ngerti bngt deh masa bahasanya kayak jawa2 gitu kayak gak ada bahasa lain aja kuper bngt sich……………………….. loe……………… hari gini mshi pake bahasa jawa idih ampun………….. deh……..

  • osiin Said:

   daripada loe… gak bisa juga kn??? mlh lbih udik,,, ampun deh …

 47. Rahmat Efendi Said:

  Kalau memberikan contohcoba pakai bahasa Indonesi, jangan pakai bahasa Jawa, memangnya di Indonesia bahasa wajibnya adalah bahasa jawa.

 48. riko Said:

  waduh capek deh…..pake b jawa dan bikin karangan lain dong

 49. dewa ayu manik Said:

  mas,mnta tolong krimin contoh narasi artistik dan narasi informasional y mas……..*_*

  tolongin sya y mas,saya tunggu balasan emailnya

  trimakasi banyak
  salam saya,ayu

 50. rivan Said:

  oM aq mnta Karangan DesKripsi yang Kta”a Hrus ada 300 kata Krimi k’emaIL aq yaaaaaa??

  aq Tunggu…???

  thank’s

 51. nanik wiqdad Said:

  Matur nuwun sanget mbak…. sanget bantu tugas kuliah kulo. maturnuwun

 52. jhayan Said:

  waduhhhh….
  saya tidak mengerti bahasa jawa….

  • amalia pratiwi Said:

   hari gini gk tau bhs jawa….? belajar dong!!!!!

 53. osiin Said:

  waduh,,gimana ngebacanya nih,,, bhza jwa,,, pusink aku,,,

 54. teguh Said:

  apa maksudnya dari bahasa jawa itu

 55. duh ko pake bhs jawa sih……….gk ngerti new??????????????

 56. hendra Said:

  katakan iya pada b indonesia

 57. NaZi Said:

  KlO bSa JgN pKe JaWa HaLuS

 58. andy Said:

  trim bngt nch,tlong lo bs dprnyk lg y….!!!!!!!

 59. difa Said:

  ya jangan bahasa jawa,,,
  supaya lebih universal…

 60. HALID ALMEDASY Said:

  salam kenal terima kasih atas semua nya

 61. TriAngga Said:

  tlg donk beri contoh narasi ekspositoris,pake’ bhs ina! lagi bUTuh NeeHHHH……! uNtuk Belajar

 62. alow, ako lonte terseksi didunia

 63. rani Said:

  kx g da contoh narasi ekspositorisnya y kx malahan deskripsi ekspositoris,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 64. rani Said:

  boleh minta tolong contoh narasi ekspositoris dalam bahasa jawa……………………

 65. redaktur www.lubisgrafura.co.cc Said:

  Terima kasih sudah posting di laman ini, semoga bermanfaat. salam buat keluarga.

  Lubis Grafura
  http://www.lubisgrafura.co.cc

 66. BENTO KEREN Said:

  G ada yg pke bindo pa?? Dah pusing, dbkin pusing lg…

 67. GE EMANUELS Said:

  Minta conth paragrf eksposisi dunk…
  Tp jgn bhsa jawa lg y…
  Lg butuh ne..
  Tks

 68. ikcha Said:

  contohnya yang pakai bhs indonesia donx mbak….
  a lg nyari niech…

 69. shikin Said:

  mnta ctoh paragraf narasi yg jIs dunx………………………………………………………………………………….

 70. malmsteen Said:

  ora ngarti

 71. echie Said:

  ada cntohnya ga….???

 72. thatya Said:

  contoh paragraf yang lain dong .

 73. Rizky Ramadhan Said:

  bagus bener karanganya…….

 74. chulvi Said:

  wilujeng enjing….
  boleh tau koleksi paragraf yang lainnya gak..kita butuh contoh paragraf yang banyak ni buat belajar,

 75. azizah nur saadah Said:

  mw nanya dunk,,
  klu ciri-ciri paragraf narasi sama paragraf eksposisi apa y?
  sekalian sama contoh pargraf narasi,paragraf deskripsi,paragraf eksposisi juga apa y?
  plizz y bntuin sya,,

 76. tYa mOet mOeT Said:

  emmm…
  cEmEkOmm…..

  maksh anyK y..
  tP kOk msh ada yg kurang ya…

  mksudX tY tu..
  nArasi2 yg laen g ad y,,pgEnX tU,mnT jLaskan sLuruh yg mEnyngkUt ttg nArasi,, biaR g cpe nyari2 lg..

  Wasslm..

 77. cupyanz.. Said:

  sharusx…cntoh2x 2ch…yg jelas,padat,n terprcay dnk..jgan bxk2 kalimatx

  n bri contoh yG buaxak….,.

  good luck for u….

  tLonG d_prbaiki yaw…

 78. irniair@yahoo.com Said:

  wah !!!!!!!
  makasih Omm.
  bagus bahasanya ………..

 79. itha Said:

  kalau boleh contoh dari setiap jenis narasi tdk usah pake bahasa jawa, susah dimengerti, pa lagi kita mau mengambil referensi untk tugas bhs.

 80. feni Said:

  T0l0ng dong low bisa ada contoh paragraf narasi dalam bahasa bali……..!!!!!!!!
  ry yach . . . . thank sblumnya

 81. siva Said:

  tolong kirim kan lagh karangan tentang pa ja…
  pleasaaaaaaaaaaaa

 82. pencinta hantu Said:

  ko pke bhasa jwa siii,…
  aq g ngerti ni…………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 83. dany Said:

  jawa

 84. gading randy Said:

  gw btuh contoh teks deskriptif yg banyak neh

 85. DEWI Said:

  siiiip…
  tambah lagi karanganya…bagus…bagus

  • leo Said:

   BACOD LOE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

 86. rina yulia u Said:

  trimz bwt karangan B.Jawa……….nya

 87. JANGAN BEADUH,.,.,SEMEMALOP,.,.,

 88. dizha Said:

  hadoohh …. aku tuh bener2 lagi butuh bgt contoh paragraf narasi niih !! eeh udah dapet tapi bahasanya malah bahasa JAWA jadii mana ngerti ??! uwh 😦

 89. vicsa Said:

  setujuuuu aku pake bahasa Jawa, org contohnya emng di ambil dr Majalah Djoko lodhang, itu majalah Jawa. lagiann byr org2 blajar bahasa Jawa, bahasa yang mngjrkn byk hal, 🙂

  matur nuwun kagem pe’mosting

 90. Ello ello Said:

  Satu kata : Unik, hehee
  Salam

 91. leo Said:

  Tah apa aj pun BISING KALI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 92. Deasy... Said:

  kk tolongi dong contoh cerita2 tentang narasi…
  q bnyak tgas nech,,,,msh bnggung….please ya kk bntui,,,,bggung nech bnr2 btuh contoh minimal10 cerpen narasi nech…

 93. imam Said:

  om nyuwun paring tuladha maleh nggeh sbab qlo kaleh rencang2 tseh mbtuhake,,,,,

  tag enthosi……..

 94. dhanty Said:

  terima kasih ini sangat membantu … 🙂

 95. ajeng wilujeng Said:

  makasih yah,nyari tugasnya jadi gampang deh…

 96. dzakymaulana Said:

  kaga seru

 97. DZAKY Said:

  APAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 98. thanks yaa sumpah ngebantu banget 😀

 99. Loe Andi Said:

  🙂

 100. suwarno Said:

  pa sieh yang dimaksud dg ekspositoris

 101. Jepriy OSD Said:

  gk ngrti ama bhasa yachh…

 102. sri Said:

  thanks , blog nya sedikit membantu tugas saya..
  tapi kalau bisa contoh blognya jangan memakai bahasa jawa.. “saya tidak terlalu mengerti “. ditunggu referensi terbarunya .

 103. nana Said:

  Bantuin aku bgt

 104. HARUMAN Said:

  Narasi faktual sama saja dengan menceritakan pengalaman sendiri dan cerita yang benar-benar terjadi dalam dirinya.

 105. Agungtaufan Said:

  Agungtaufan thank’s..good luck n keep share…

  thank’s..good luck n keep share…

 106. kompliitt bangeettt narasine….

 107. nia Said:

  bahasanya tidak dimengerti :(, padahal lagi butuh.

 108. Ardian doankz Said:

  Ga’ aDa bahasa laenD eow ????????

 109. dwigitaa Said:

  kagak ngerti -_-

 110. Tony Adrianto Said:

  makasih udah kasih info……….

 111. online casino

  Paragraf Narasi Ekspositoris | CERPEN LUBIS GRAFURA


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: