KIDUNG RUMEKSO ING WENGI

KIDUNG RUMEKSO ING WENGI

Ana kidung rumekso ing wengi

Teguh kaya luputo ing loro

Luputo bilahi kabeh

Jim setan clatan purun

Paneluhan tan ana wani

Miwah panggawe ala

Gununing wong luput

Geni atemahan tirto

Maling adoh tan ono njarah ing mami

Guno duduk pan sirno

Sakahing lara pan sumyo bali

Sakeh ngamupan sami mitudo

Welas asih pandulune

Sakehing braja luput

Kadi kapuk tibaning wesi

Sakehing wiso towo

Sato galak tutut

Kayu aeng lemah sangar

Songing lundhak guwaning

Wong lemah miring

Myang puhiponing merak

Pagupaning warak sakalir

Nadyan arca myang segara asat

Temahan rahayu kabeh

Apan suriro ayu

Ingideran kang widodari

Rinekso malaekat

Lan sugung pra rosul

Pinayungan ing hyang sukmo

Ati adem utekku baginda

Pangucapanku ya musa

Napasku nabi ngisa linuwih

Nabi yakub paniyarsuning wang

Dawud suworoku mangke

Nabi Ibrahim nyawaku

Nabi sulaiman (sleman) kasekten mami

Nabi yusup rupeng weng

Edris (idris) ing rambutku

Baghindo ngali (ali) kuliting wong

Abubakar getih daging Ngumar (Umar) singgih

Balung baghindo Ngusman (Usman)

Sungsumingsum patimah linuwih

Siti Aminah bayuning angga

Ayub ing ususku mangke

Nabi Nuh ing jejantungku

Nabi Yunus ing otot mami

Netroku ya Muhammad

Pamulaku Rosul

Pinayungan Adam Kawa (hawa)

Sampun pepak sukatahe para nabi

Dadiya sariro tunggalk

Iklan

43 Komentar »

 1. Bayu Said:

  Bro…ada format MP3nya ngga, cari2 susah nih “Kidung Rumekso ing Wengi”

 2. bagus Said:

  formatnya masih direkam di studio ya biss…he..haa.hha

  harus puasa hari lahir lho baca ini kalo ga bisa putus ma pacar…n ga manjur…

 3. edy Wk Said:

  kalau ada terjemahaan bahasa Indonesianya kayaknya lebih asyik kang….

 4. edy Wk Said:

  kang… kayaknya nabinya kurang… pada kalimat .. ati adem uteku bagindo… kalu ndak salah tambahannya esis… nopo mekaten kang…

  • rief Said:

   ati Adam utekku baginda Esis (hatiku Adam dan otakku Nabi Sis)
   ada jg yg salah “Nabi yakub paniyarsuning wang” yg bnr “Nabi Yakub pamiyarsaning wang” (Nabi Ya’kub pendengaranku)

 5. bagus Said:

  yang benar “atiku adam utekku bagindo esis..

  yang benar”pamarsiyaningwang”

  yang benar sekathahe”

 6. SUSANTO Said:

  kula nuwun!!!!
  keparenga kula nambahi dandanggula wonten ing nginggil punika, sakderengipun nyuwun agunging duka bilih wonten kekirangan.
  dandanggula punika dipuncipta dening sunan kalijaga minangka pangajab (donga) tolak bala.

  Kidung Purwajati
  1.Ana kidung rumeksa ing wengi,teguh ayu luputa ing lara,luputa bilahi kabeh,jin setan datan purun, paneluhan tan ana wani, miwah panggawe ala, gunane wong luput, geni anemahan tirta, maling adoh tan ana ngarah ing kami, guna duduk pan sirna.
  2. Sakehing lara pan samya bali, sakehing ama sami miruda, welas asih pandulune, sakehing bradja luput, kadi kapuk tibanireki, sakehing wisa tawa, sato kuda tutut, kayu aeng lemah sangar songing landak, guwaning mong lemah miring, mjang pakiponing merak.
  3. Pagupakaning warak sakalir, nadyan artja mjang sagara asat, satemah rahayu kabeh, dadi sarira aju, ingideran mring widhadari, rinekseng malaekat, sakatahing rusuh, pan dan sarira tunggal, ati Adam utekku Bagenda Esis, pangucapku ya Musa.
  4. Napasingun Nabi Isa luwih, Nabi Yakub pamiyarsaningwang, Yusuf ing rupaku mangke, Nabi Dawud swaraku, Yang Suleman kasekten mami, Ibrahim nyawaningwang, Idris ing rambutku, Bagendali kulitingwang, Abu Bakar getih, daging Umar singgih, balung Bagenda Usman.
  5. Sungsumingsun Fatimah Linuwih, Siti Aminah bajuning angga, Ayub minangka ususe, sakehing wulu tuwuh, ing sarira tunggal lan Nabi, Cahyaku ya Muhammad, panduluku Rasul, pinajungan Adam syara”, sampun pepak sakatahing para nabi, dadi sarira tunggal.
  6. Wiji sawiji mulane dadi, pan apencar dadiya sining jagad, kasamadan dening Dzate, kang maca kang angrungu, kang anurat ingkang nimpeni, rahayu ingkang badan, kinarya sesembur, winacaknaing toja, kinarya dus rara tuwa gelis laki, wong edan dadi waras.
  7. Lamun arsa tulus nandur pari puwasaa sawengi sadina, iderana gelengane, wacanen kidung iki, sakeh ama tan ana wani, miwah yen ginawa prang wateken ing sekul, antuka tigang pulukan, mungsuhira lerep datan ana wani, teguh ayu pajudan.
  8. Lamun ora bisa maca kaki, winawera kinarya ajimat, teguh ayu penemune, lamun ginawa nglurug, mungsuhira datan udani, luput senjata uwa, iku pamrihipun, sabarang pakaryanira, pan rineksa dening Yang Kang Maha Suci, sakarsane tineken.
  9. Lamun ana wong kabanda kaki, lan kadenda kang kabotan utang, poma kidung iku bae, wacakna tengah dalu, ping salawe den banget mamrih, luwaring kang kabanda, kang dinenda wurung, dedosane ingapura, wong kang utang sinauran ing Yang Widdhi, kang dadi waras.
  10. Sing sapa reke arsa nglakoni, amutiha amawa, patang puluh dina wae, lan tangi wektu subuh, lan den sabar sukur ing ati, Insya Allah tineken, sakarsanireku, njawabi nak – rakyatira, saking sawab ing ilmu pangiket mami, duk aneng Kalijaga. Kuwasaning Artadaya
  11. Sapa kang wruh Artadaya iki, pan jumeneng sujanma utama, kang wruh namane Artate, masyrik magrib kawengku, sabdaning kang pandita luwih, prapteng sagara wetan angumbara iku, akekasih Sidanglana, Sidajati ingaranan Ki Artati, nyata jati sampurna.
  12. Ana kidung reke Ki Artati, sapa wruha reke araning wang, duk ingsun ing ngare, miwah duk aneng gunung, Ki Artati lan Wisamatti, ngalih aran ping tiga, Artadaya tengsun araningsun duk jejaka, mangka aran Ismail Jatimalengis, aneng tengeahing jagad.
  13. Sapa kang wruh kembang tepus kaki, sasat weruh reke Artadaya, tunggal pancer lan somahe, sing sapa wruh panu……sasat sugih pagere wesi, rineksa wong sajagad, ingkang….iku, lamun kinarya ngawula, bratanana pitung dina….gustimu asih marma
  14. Kang cinipta katekan Yang Widhhi, kang….. madakan kena, tur rineksa Pangerane, nadyan….. lamun nedya muja samadi, sesandi ing nagara, …..dumadi sarira tunggal, tunggal jati swara, …..aran Sekar jempina
  15. Somahira ingaran Panjari, milu urip lawan milu pejah, tan pisah ing saparane, paripurna satuhu, jen nirmala waluya jati, kena ing kene kana, ing wusananipun, ajejuluk Adimulya Cahya ening jumeneng aneng Artati, anom tan keneng tuwa
  16. Tigalan kamulanireki, Nilehening arane duk gesang, duk mati Lajangsukmane, lan Suksma ngambareku, ing asmara mor raga jati, durung darbe peparab, duk rarene iku, awajah bisa dedolan, aranana Sang Tyasjati Sang Artati, jeku sang Artadaya
  17. Dadi wisa mangka amartani, lamun marta temah amisaya, marma Artadaya rane, duk laga aneng gunung, ngalih aran Asmarajati, wajah tumekeng tuwa, eling ibunipun, linari lunga mangetan, Ki Artati nurut gigiring Marapi, wangsul ngancik Sundara
  18. Wiwitane duk anemu candi, gegedongan reke kang winrangkan, sihing Yang kabesmi mangke, tan ana janma kang wruh, yen weruha purwane dadi
  21. Sagara gunung myang bumi langit, lawan ingkang amengku buwana, kasor ing Artadajane, sagara sat lan gunung, guntur sirna guwa pesagi, sapa wruh Artadaya, dadya teguh timbul, dadi paliyasing aprang, yen lelungan kang kepapag wedi asih, sato galak suminggah.
  22. Jin prayangan pada wedi asih, wedi asih sagunging drubigsa, rineksa siang-dalune, ingkang anempuh lumpuh, tan tumama mring awak mami, kang nedya tan raharja, sadaya linebur, sakehing kang nedya ala, larut sirna kang nedya becik basuki, kang sinedya waluya.
  23. Gunung guntur penglebur guweki, sagara sat bengawan sjuh sirna, kang wruh Artadaya reke, pan dadi teguh timbul, kang jumeneng manusa jati, ngadeg bumi sampurna, Yang Suksma sih lulut, kang manusa tan asiha, Sang Yang Tunggal parandene wedi asih, Yang Asmara mong raga.
  24. Sagara agung amengku bumi, surya lintang mjang wong sabuwana, wedi angidep sakehe, kang kuwasa anebut, dadya paliyasing prang dadi, paser panah sumimpang, tumbak bedil luput, liwat sakatahing braja, yen linakon adoh ing lara bilahi, yen dipun apalena.
  25. Siang dalu rineksa Yang Widhhi, sasedyane tinekan Yang Suksma, kinedepan janma akeh, karan wikuning wiku wikan liring puja samadi, tinekan sedyanira, kang mangunah luhung, peparab Yang Tigalana, ingkang simpen kang tuwayuh jroning ati, adoh ingkang bebaya.
  26. Sakehing wisa tan ana mandi, sakehing lenga datan tumama, lebur muspa ilang kabeh, duduk tenung pan ayu, taragnyana tan ana mandi, sambang dengan suminggah, samya lebur larut, ingkang sedya ora teka, ingkang teka ora nedya iku singgih lebur sakehing wisa.
  27. Yen kinarya atunggu wong sakit, ejin setan datan wani ngambah, rinekseng malaekate, nabi wali angepung, sakeh ama pada sumingkir, ingkang sedya mitenah, miwah gawe dudu, rinu sak maring Pangeran, iblis na’nat sato mara mati, tumpes tapis sadaya.

  • hery Said:

   mas iso ra tulisane njenengan dikirim neng emailku yen saged kulo ngaturaken matur nuwun kulo pribadi mbetahaken kidung meniko

 7. Chandra Said:

  Asalamualaikum Wr.Wb
  kulo nyuwon pangapunten engkang katah

  bek bilih wonten kulo di paringi Versi Mp3 utowo Wav…
  email Zie_chandra2@yahoo.co.id

 8. teja Said:

  MOHON MAAF MAS, BEBERAPA KALI PEMBACA KIDUNG INI MINTA TULISAN DI DEPAN UNTUK DIREVISI.
  TETAPI KOK SAMPAI SEKARANG BELUM ADA PERUBAHAN YA?
  APA HALAMAN INI SUDAH DITINGGALKAN?

 9. hanung Said:

  nuwun sewu…

  mohon bisa di share untuk format audio nya bro…

  biar bisa dikidungkan…

  trima kasih bro.

 10. Ponco (Limo) Said:

  wahh,.. jowo temenan kuwi..
  sipp…
  terus pertahankan budaya jawa..
  ojo seneng nginggriske awake dhewe..

 11. widdie Said:

  saya senang kidung ini, tapi berhubung saya belum bisa kidungnya tolong dikasih format mp3 mya dongk…….matur sembah nuwun

  • sukolaras Said:

   kalau menginginkan kidung rumekso ing wengi, dalam format mp3 silahkan mampir ke padepokanku

   • joko Said:

    nami web utawi blog ipu menopo mas? kulo bade sowan nyuwun mp3 kidung ipun

   • hery Said:

    mas mbok dibagi mp3 ne sing full versi

 12. mbah hudi Said:

  Selamat pagi mas……………
  Bagaimanakah kabarnya? sudah lima purnama kita tidak berjumpa
  Bagaimanakah kabar semesta mblitar

  Mas kidungnya ada beberapa ejaannya yang kurang, dibawah ini ada pembetulannya

  Jim setan “clatan” purun = jim setan “datan” purun
  Maling adoh tan ono “njarah” ing mami = maling adoh tan ono “ngarah” ing mami
  Sakeh “ngamupan” sami mitudo = sakeh “ngama pan” sami mirudo
  Myang “puhiponing” merak = myang “pakiponing” merak
  “Pagupaning” warak sakalir = “pagupakaning” warak sakalir
  Ati “adem” utekku baginda “……” = ati “adam” utekku baginda “Esis”
  Nabi yakub “paniyarsuning” wang = nabi yakup “pamiyarsaning” wang
  Baghindo ngali (ali) kuliting “wong” = Baghindo ngali (ali) kuliting “wang”

  Kapan-kapan saya kirim yang versi bahasa indonesianya, serta makna dan hakekat yang terkandung dalam falsafah dan makrifat serta mistik yang terdapat pada kidung rumekso ing wengi (doa tengah malam). Ditinjau dari sudut pandang ajaran luhur jawa dan sudut pandang islam secara hakiki dalam menemukan mutiara-mutiara spiritual didalamnya. Dan semoga mampu meluruskan persepsi, arah, dan tujuan pelaku dan pengamal ajaran ini dalam menggunakan daya yang terbangkitkan supaya tidak digunakan dalam kesesatan. Serta dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan dalam khazanah budaya jawa dalam “keTauhidtan” yang mampu mengantarkan masyarakat-masyarakat jawa menjadi adi manusia yang mengalami puncak kejayaannya di era majapahit 500 abad silam yang unggul dalam segala aspek bidang kehidupan.

  Dan Salam bagi para pecinta seni dan budaya jawa

 13. maaf mas kalau boleh ngomong, pada kata-katanya banyak yang salah sehingga menimbulkan arti beda. ya beda hurufnya ya beda lafalnya ya sangat berbeda arti dan maknanya.

 14. JOGLO IDJO Said:

  maaf alamatnya mana sdr sukolaras ini saya mau mp3 kidung purwojatinya sukur kalau di emailkan ke saya .
  sebelumnya terima kasih lo . gusti pengeran sing mbales .

 15. Ilham Cendekia Said:

  Mas atau Bang Lubis yang baik,
  apa boleh saya dapat mp3-nya kidung rumekso ing wengi ini…. bagaimana caranya ya? Terimakasih sebelumnya.

  Ilham

 16. ardiansyah Said:

  jika tdk keberatan mohon saudara sukolaras mengirimkan mp3 kidung tolak bala yg full version ke email kami. moga allah membalas kebaikan anda.

 17. hadi Said:

  mas lubis..nyuwun tlung menawi wonten kidung rumekso ing wengi format mp3 full kawulo dkirim nggih…email kulo rrusmanhadi@yahoo.com matur suwun sanget

 18. lubisgrafura Said:

  Teman-teman yyang baik. sungguh, saya tidak memiliki kemampuan apapun mengenai hal ini. saya menampilkan kidung ini karena bagusnya syair yang terkandung di dalamnya. karena blog ini adalah sastra. kalau memang tertarik, barangklai mene solusi yang baik. mui langsung orang-orang yang anda anggap berkompetensi dibidang itu, saya rasa adalah solusi yang baik.

  lubis grafura

 19. TRI GiGIh Said:

  aku puna rekaman kidung sekar ama purwojati,, tapi di komputer gak bisa di mainkan,, huft nyesel aku, gak bisa bagi2 ama kalian, tapi aku terus melakukan proses pengopludtan…. tapi klo di daerah ke residanan kediri, tipa malam jumat ada radio yang mengulas tentang misteri, ilmu jawa dan bisa request kidung… terutama purwojati versi ki AGUS. di kembangsore fm, 97,6 fm jam 19.00-21.00

 20. sudiyono Said:

  ra hayu, mohon bagaimana caranya dan dimana dpat diperoleh mp3 atau cd kidung ini, dan kidung-kidung lainnya

  ma ksh rahayu

 21. ngatiyem Said:

  nuwun sewu mas….
  meniko versi bahasa indonesia nipun wonten ?
  kulo badhe nyuwun mas…
  menawi mboten ngrepoti kirim dateng email kulo bangunneyh@yahoo.com

  matursuwun ingkang kathah….

 22. puji Said:

  umtuk smua ja tanpa kecuali…….
  tolong apa bila ada yang mengerti arti dan makna dari kidung rumekso ing wengi,,,,,,,tolong di jelaskan karna saya belm mengeti artinya dan saya juga masih belajar mencari jati diri saya,,,,,, buat smuanya yang ingin bantu saya,,,,, saya ucapkan terima kasih………
  dan dewasa ini banyak yang tau tentang kidung ini tapi jarang juga yang mengerti inti sari kidung ini yang dia tau hanya seni moco pat dandang gulo,,,,,,,,, terima kasih

 23. rief Said:

  “Ada kidung rumeksa ing wengi. Yang menjadikan kuat selamat terbebas dari semua penyakit. Terbebas dari segala petaka. Jin dan setan pun tidak mau. Segala jenis sihir tidak berani. Apalagi perbuatan jahat. Guna-guna tersingkir. Api menjadi air. Pencuri pun menjauh dariku. Segala bahaya lenyap.
  Semua penyakit pulang ke tempat asalnya. Semua hama menyingkir dengan pandangan kasih. Semua senjata tidak mengena, bagaikan kapuk jatuh di besi. Segenap racun menjadi tawar. Binatang buas menjadi jinak. Pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang, tanah miring dan sarang merak;
  Kandangnya semua badak. Meski batu dan laut mengering. Pada akhirnya semua selamat. Sebab badannya selamat, dikelilingi oleh bidadari, yang dijaga oleh malaikat, dan semua rasul, dalam lindungan Tuhan. Hatiku Adam dan otakku Nabi Sis. Ucapanku ialah Nabi Musa.
  Nafasku Nabi Isa yang amat mulia. Nabi Ya’kub pendengaranku. Nati Nabi Daud menjadi suaraku. Nabi Ibrahim sebagai nyawaku. Nabi Sulaiman menjadi kesaktianku. Nabi Yusuf menjadi rupaku. Nabi Idris pada rambutku. Ali sebagai kulitku. Abu Bakar darahku dan Umar dagingku. Sedangkan Usman sebagai tulangku.
  Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia. Siti Aminah sebagai kekuatan badanku. Nanti Nabi Ayub ada didalam ususku. Nabi Nuh didalam jantungku. Nabi Yunus didalam ototku. Mataku dalam lindungan Adam dan Hawa. Maka, lengkaplah semua rasul, yang menjadi satu badan.”

  Jgn lupa puasa mutih sebelum mulai berdo’a. Dan ingat dan pahami salah satu hadist qudsi yang berbunyi “Manusia itu rasa-KU, sedangkan AKU adalah rasanya”

  • rief Said:

   ralat >> “Mataku dalam lindungan Adam dan Hawa…” yang benar >> “Mataku ialah Nabi Muhammad. Air mukaku rasul dalam lingdungan Adam dan Hawa. Maka, lengkaplah semua rasul, yang menjadi satu badan.”

 24. yusuf Said:

  mohon kirim k email q y mas

 25. Maaf ya teman-teman untuk masalah KIDUNG RUMEKSO ING WENGI sebenarnya saya bukan ahlinya dan tidak punya mp3-nya semoga bisa membantu…

 26. syafi Said:

  udah ad terjemahannya maz brooo,,, coba ae brooossss brossss lagiiii,,, heheheheh

 27. padepokan BAYU TIRTA Said:

  Mohon maaf semuanya mungkin lama nggak nongol ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi masukan.
  1. Kaidah penulisan A bisa berupa A miring atau A jejeg juga O miring atau jejeg yang bisa berarti beda walau tulisannya sama (homograf). hal ini bisa memberikan arti atau makna yang berbeda dan bahasa sastra jawa bukan merupakan bahasa lugas yang dapat diartikan seperti gramer melainkan harus dengan perenungan makna yang tersembunyi(tersirat) di dalamnya.
  2. Jika mungkin mau menggali asal muasal serat kidung purwajati ini sangat mirip dengan “serat kidung weda” namun pada lanjar(jawa:bait/alinea) pertama berbunyi “INGSUN NGIDUNG RUMEKSA ING WENGI” serta jumlah lanjar dalam kidung ini semula hanya 3 lanjar. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 1. kidung weda sudah ada sejak hindu berkembang di tanah jawa, sedang kidung purwa jati berkembang sejak mataram islam 2. Guru wilangan dalam lanjar sama hanya ada beberapa yang berubah tetapi memberi makna yang berbeda.JIKA DI KALIMAT PERTAMA MENYEBUTKAN “INGSUN NGIDUNG RUMEKSA ING WENGI” BERMAKNA “SAYA MENYANYI/NEMBANG UNTUK BERJAGA DI MALAM HARI, KUAT SELAMAT JAUHLAH SEMUA MARA BAHAYA……… yang memiliki pengertian penguatan iner power dari seseorang yang menyanyikannya, tetapi bandingkan dengan “ANA KIDUNG RUMEKSA ING WENGI TEGUH AYU LUPUTA BILAHI KABEH” yang berarti “ADA TEMBANG/NYANYIAN YANG DAPAT DIGUNAKAN MENJAGA DI MALAM HARI YANG MAMPU MENYELAMATKAN DARI SEGALA MARA BAHAYA” nah disini subyeknya akan berbeda bahwa yang terakhir menunjukkan sebuah pengalihan atau cerita tentang suatu tembang lain baukan sebuah LELAKU sepaerti yang dimaksud pada sekar kidung weda. hal ini amat peka pada peralihan hindu, budha dan kejawen yang tergeser oleh berkembangnya islam oleh karenanya harus hati hati jika tidak dicermati dan disikapi secara lapang dada.

  Matur nuwun……Sembah sungkem kawula…
  Ki Purwa Bhaskara
  pengasuh Bayu Tirta
  NGANJUK

 28. Andreas Said:

  Jika ingin syair diatas, nggak usah minta dikirim email.
  Blok aja tulisan yg dimaksud, lalu klik kanan, Copy. Kemudian kita buka Microsoft Word, paste.

 29. Amon Sanusi Said:

  Nuwun sewu sederek sedanten. Kawulo badhe komentar, menawi wonten luputipun nyuwun pangpunten. Miturut simbah judulipun ingkang leres “KIDUNG RUMEKSA ING WANGI”. Ingkang gadhah artos KIDUNG: IKI DONGA, WANGI: AWAN LAN BENGI. Dados doa karya sunan Kalijaga punika mboten kagem dalu kemawon, nanging doa keselamatan kagem awan lan ndalu. Nuwun

 30. widodo hariyanto Said:

  Thanks,
  Sebuah upaya pelestarian budaya …….. Good,
  Tapi rasanya tidak lengkap kalau tidak Ada n

 31. widodo hariyanto Said:

  Thanks,
  Sebuah upaya pelestarian budaya …….. good !!
  Tapi rasanya tidak lengkap Dan terasa kurang hidup kalau tidak ada nada-Nada tembangnya, bukankah judulnya saja kidung, jadi not only sebuah puisi …, semoga saja cepet ditemukan narasumber yg dibutuhkan untuk mélengkapi terms kidung tadi, …..ngapuntenipun nggih and maturnuwun

 32. ariewibowo Said:

  wah info yg menarik…
  mas, mbk, om, tante yang punya arti kidungan daam bentuk bahasa indonesia tolong dong kirim kan k alamat email saya… bluecattek@gmail.com. plissss

 33. SAHLANeFENDI Said:

  Rumeksa ing Wengi adalah salah satu do’a yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga dengan memakai bahasa Jawa. Doa-doa yang disusunnya itu berupa kidung atau mantra. Kidung ini dikenal sebagai “Mantra Wedha”. Sebagai doa penyembuhan. Jika kidung ini diucapkan dengan keyakinan tinggi akan menghasilkan kekuatan gaib. Berguna untuk penyembuhan dan perlindungan. Meskipun doa tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa, doa itu tidak melanggar prinsip ketauhidan. Doa yang diajarkan itu selaras dengan ajaran Islam. Kalau ingin mengamalkan doa tersebut alangkah baiknya didahului dengan berpuasa terlebih dahulu. InsyAllah Tuhan akan mengabulkan.

 34. SAHLANeFENDI Said:

  Ya Allah, kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam beragama
  kesehatan jasad
  tambahnya ilmu
  rezeki yang penuh berkat
  tobat sebelum ajal
  dan kasih sayang-Mu ketika ajal
  perlindungan setelah ajal
  ringankanlah ketika kami mengalami
  sakaratul maut
  selamatkanlah kami dari api
  dan ampunlah ketika kami dihisab..

 35. Mohon di artikan dan dijelaskan apa kegunaanya, supaya lebih bermanfaat tulisan anda juga bisa digunakan oleh orang banyak.

 36. Arifin Fin Said:

  Saya sering mengikuti acara Mocopat yang biasa ditayangkan Radio Jakarta,Radio Safari dan Radio Samhan,oleh Romo Wongso Kaban,beserta yang lainnya

 37. cah mumet Said:

  sunggung mengagumkan sekali (ternyata iseh onok seng njawani)


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: